Przyłącz się do nas!

Imię i Nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Miejsce urodzenia:
Obywatelstwo:
Numer dowodu osobistego:
Dowód wydany przez:
PESEL:
Adres zameldowania:
Adres korespondencyjny:
Opcjonalnie możesz podać adres profilu na FB, dzięki temu zostaniesz dodana/y do naszej grupy.

Ja niżej podpisana/y zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia ROLEOPOLE
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statusu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i przestrzegania uchwał władz stowarzyszenia. Link do statutu: http://roleopole.pl/sample-page/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby Stowarzyszenia ROLEOPOLE, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz 888 z póź. zm).