Nasz Statut

Statut Stowarzyszenia
„ROLEOPOLE”
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie „ROLEOPOLE”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy
ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr.20, poz. 104, z późniejszymi zmianami),
Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
(Dz. U. z 2010 r., Nr 234,poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Opole. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej, do realizowania celów statutowych może prowadzić działania również poza granicą,
jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.
2. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji
krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje (fundacje, spółki, itd.).
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą

§ 4

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy ogółu członków.
2. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby
nie będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz
Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą. 3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie ma prawo do zatrudniania pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.

Rozdział II

Misja Cele i działania Stowarzyszenia i sposób ich realizacji.

§6.

Misją Stowarzyszenia „ROLEOPOLE” jest wspieranie, propagowanie i rozwój sportu
wrotkarskiego jako dobra alternatywa na spędzenie wolnego czasu .

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. działalność charytatywna;
3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
5. ochrona i promocja zdrowia;
6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn;
8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10. nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 11. działalność badawcza
12. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
13. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
14. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
15. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
16. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
17. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji;
18. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
19. promocja i organizacja wolontariatu

§8

Sposób realizacji celów:
1. Zrzesza Członków działających w zakresie sportów wrotkarskich i innych aktywności
fizycznych.
2. Organizuje zawody sportowe, szkolenia zawodników i instruktorów.
3. Uczestniczy w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą.
4. Prowadzi działalność wydawniczą o charakterze sportowym i popularyzatorskim.
5. Inicjuje i podejmuje działania zmierzających do rozwoju infrastruktury niezbędnej
do uprawiania sportów wrotkarskich i innych aktywności fizycznych.
6. Reprezentuje interesy Członków Stowarzyszenia wobec organów władzy, administracji
państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organów, instytucji i podmiotów.
7. Prowadzi działania zmierzające do uregulowania statusu prawnego sportów wrotkarskich
i osób je uprawiających. 8. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami
Stowarzyszenia;
9. Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe.
10. Organizowanie i uczestnictwo w akcjach happeningowych związanych z celami
statutowymi.
11. Testowanie sprzętu sportowego.
12. Prowadzenie zajęć ruchowych i edukacyjnych dla placówek oświatowo-wychowawczych
i ośrodków pomocy społecznej itp., m.in. z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych.
13. Stowarzyszenie może organizować, uczestniczyć w kampaniach medialnych związanych z
celami statutowymi.
14. Organizowanie wycieczek i imprez integracyjnych związanych z celami statutowymi.
15. Stowarzyszenie może prowadzić działalność w zakresie: Szkoleń dla dzieci i dorosłych,
rehabilitacji ruchowej, prowadzenia treningów oraz zajęć rekreacyjnych.

§9.

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi,
prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów
statutowych.

§ 10

Stowarzyszenie może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji
rządowej i samorządowej.

§ 11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego. Rodzaj działności
odpłatnej jest wskazany w innym akcie wewnętrznym / uchwała/

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną
deklarację członkowską, pozyska trzech członków wprowadzających, w tym jednego członka
założyciela Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać także osoba nie będąca obywatelem
Rzeczpospolitej Polskiej i/lub zamieszkująca poza granicami kraju.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 15

Członek zwyczajny ma obowiązek: 1. Aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy Stowarzyszenia,
2. Popierać cele Stowarzyszenia i przestrzegać postanowień statutu,
3. Opłacać regularnie (corocznie) składki członkowskie.

§ 16

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji.
Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela.

§ 17

Członek wspierający posiada prawa:
1. określone w paragrafie 14 pkt. 3 i 4
2. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 18

Członek wspierający ma obowiązek
1. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu
2. przestrzeganie uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 19

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
Członek honorowy posiada prawa: 1. określone w paragrafie 14 pkt. 3 i 4
2. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 20

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu
składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
2. Skreślenia z powodu biernego uczestnictwa lub niepłacenia składek członkowskich
i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu przez okres 1 roku.
3. Wykluczenia z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę
pozbawienia praw publicznych.
6. Śmierci członka.

§ 21

1. W przypadkach określonych w § 18 pkt 2-5 orzeka Zarząd w postaci uchwały.
2. Zarząd zobowiązany jest w terminie 7 dni zawiadomić członka o skreśleniu lub
wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zgromadzenia.

§ 22

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie,
w terminie 7 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna. 2. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia
jego odwołania przez Walne Zgromadzenie, pozbawiony jest praw określonych w § 14 pkt 1,
2 i 3.

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

§ 24

Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Jeśli statut nie stanowi
inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie
trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo
kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.

§ 25

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz z głosem
doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd 1 raz w roku jako sprawozdawcze i co 2
lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane z inicjatywy
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek min. połowy liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w ciągu 1 miesiąca od
daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Uczestnicy Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia powinni być pisemnie
powiadomieni przez Zarząd o dacie i porządku obrad co najmniej na 1 tydzień przed
zebraniem (dopuszcza się poinformowanie członków za pośrednictwem poczty e-mail)
i poprzez ogłoszenie wywieszone w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez
względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.
2. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał
w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia, które są podejmowane
większością 2/3 głosów.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
3. Powoływanie oraz odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych
ich członków.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
6. Nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia. 9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
10. Decydowanie o powołaniu organizacji, o których mowa w § 3 ust. 2
11. Decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej przez stowarzyszenie.
12. Zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie ze składu Zarządu tych jego członków,
którzy systematycznie uchylają się od pracy.

§ 28

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami.
2. Zarząd składa się z 3-5 członków.
3. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza, a w przypadku
pięcioosobowego składu – 2 członków zarządu dodatkowo.
4. Prezes kieruje pracami Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub sekretarza w miarę potrzeby,
nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
liczby członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia.
5. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia. 6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
8. Opracowywanie projektów, planów i kosztorysów działalności oraz sprawozdań i rozliczeń
finansowych.
9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
10. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członkostwa honorowego.
11. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia.
12. Powoływanie, a także rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich
zadań.
13. Powoływanie i likwidacja biur.
14. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań stowarzyszenia.
15. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zarządu.
16. Decydowanie o zawieraniu i rozwiązywaniu wiążących stowarzyszenie umów
z pracownikami lub zleceniobiorcami.
17. Decydowanie o wysokości wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.
18. Pozyskiwanie sponsorów dla działalności Stowarzyszenia.
19. Podejmowanie decyzji o zbywaniu i nabywaniu majątku trwałego.
20. Zatwierdzanie regulaminów w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia,
21. Zarząd ma prawo do powołania dyrektora zarządzającego, który kieruje bieżącą praca
istniejących biur oraz zatrudnionymi pracownikami

§ 30

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej 1 raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie
w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 32
Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§ 33
Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V.
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 34

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dotacje, granty, subwencje w tym z budżetu publicznego
c) kontrakty, zlecenia usług,
d) wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego
e) środki pochodzące z darowizn, ofiarności prywatnej, spadków i zapisów f) wpływów z loterii i zbiórek publicznych
g) innych środków finansowych
h) przychody z działalności gospodarczej, w przypadku podjęcia takiej działalności przez
Stowarzyszenie.

§ 35

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,
stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu towarzyszenia
uprawniony jest prezes stowarzyszenia lub dwóch członków zarządu, w tym wiceprezes,
działających łącznie.

Rozdział VI.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w
drugim terminie.
2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która
przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przekazany wyłącznie na rzecz innej
organizacji pozarządowej nie nastawionej na zysk o celach zbliżonych do celów
Stowarzyszenia.

§ 37

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia tj. 29.05.2013.